Završne odredbe
Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora. Moguća odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru. Ovo izdanje isključuje sva ranija izdanja. Svi sporovi koji bi mogli proizići iz ovih Općih uvjeta putovanja ili Ugovora, Organizator putovanja i Ugovaratelj/Putnik nastojat će riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Daruvaru, primjenjuje se hrvatsko pravo.

Comments are closed