Promjene programa i raskid ugovora od strane organizatora putovanja
Ako Organizator putovanja izvrši promjene programa do početka putovanja, dužan je pisanim putem o tome obavijestiti Ugovaratelja/Putnika, te mu može ponuditi zaključenje izmijenjenog Ugovora. Ugovaratelj/Putnik je dužan u roku od 2 radna dana od primitka prijedloga za zaključenje izmijenjenog Ugovora obavijestiti Organizatora putovanja prihvaća li izmijenjeni Ugovor ili ne. Ukoliko Ugovaratelj/Putnik prihvati izmjene Ugovora, smatra se da su Organizator putovanja i Ugovaratelj/Putnik zaključili novi Ugovor sa izmijenjenim sadržajem, ukoliko Ugovaratelj/Putnik ne prihvati izmijenjeni Ugovor u propisanom roku, Ugovor se smatra raskinutim, te će mu Organizator putovanja bez odgađanja vratiti uplaćeni iznos cijene aranžmana. Organizator putovanja ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Organizator putovanja ima pravo promijeniti program, potpuno ili djelomično, bez obveze na naknadu štete, ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme zaključenja Ugovora, za Organizatora putovanja bile opravdanim razlogom da ne zaključi Ugovor. Organizator putovanja ima pravo na promjenu dana i sata polaska na putovanje zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Uz pismeni pristanak Ugovaratelja/Putnika, Organizator može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se Ugovaratelj/Putnik odriče prava na potraživanja od Organizatora za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator putovanja će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga. Organizator putovanja ima pravo raskinuti Ugovor, potpuno ili djelomično, bez obveze na naknadu štete, ako prije ili za vrijeme trajanja aranžmana nastupe gore navedene izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći niti otkloniti, a koje bi, da su nastupile u vrijeme zaključenja Ugovora, za Organizatora putovanja bile opravdanim razlogom da ne zaključi Ugovor. Organizator putovanja ima pravo raskinuti Ugovor bez obveze na naknadu štete ako se za putovanje nije prijavio potreban broj putnika, ako je o toj okolnosti obavijestio Ugovaratelja/Putnika najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa Organizatora putovanja. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama Organizatora.

Comments are closed