Pravo prigovora
U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, Putnik je dužan, odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge podnijeti pismeni prigovor neposrednom davatelju usluge, te bez odgode o istom pismenim putem obavijestiti Organizatora putovanja, a najkasnije u roku od 8 dana od završetka putovanja (uključujući neradne dane i praznike). Svaki Putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Organizator neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i davatelja usluge u cilju otklanjanja uzroka prigovora. Ako uzrok prigovora nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Organizatora putovanja i/ili s davateljem usluge o tome sastavlja pisanu potvrdu koju potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak. Ukoliko predstavnik Organizatora putovanja i/ili davatelj usluge odbije sastaviti ili potpisati takvu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Organizatoru putovanja i/ili davatelju usluge. Ugovaratelj/Putnik ima pravo u roku od 8 dana (uključujući neradne dane i praznike) od završetka putovanja podnijeti Organizatoru putovanja prigovor pisanim putem i to u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor, Ugovaratelj/Putnik prilaže gore navedenu pisanu potvrdu i eventualne račune za dodatne troškove. Ugovaratelj/Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Ugovaratelj/Putnik koji podnese prigovor protekom roka od 8 dana od završetka putovanja, gubi pravo na prigovor. Organizator putovanja je dužan pisanom odlukom odlučiti o prigovoru u roku od 15 radnih dana od dana primitka prigovora. Organizator putovanja može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 radnih dana, a iz razloga prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Pri rješavanju prigovora, Organizator putovanja će uzeti u obzir okolnost da je Putnik za vrijeme putovanja odbio prihvatiti ponuđeno rješenje prigovora, a koje je bilo razmjerno ugovorenoj usluzi, te na taj način spriječio otklanjanje uzroka prigovora. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, dok je naknada štete nastala neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja/Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravatelja koji istu štetu i pokriva. Dok Organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

Comments are closed