Povećanje cijene
Cijene aranžmana se objavljuju u programima Organizatora putovanja i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Cijene objavljene u programu Organizatora putovanja određene su obzirom na Ugovore koje Organizator putovanja zaključuje s trećim osobama, odnosno drugim davateljima usluga, te ne moraju odgovarati cijenama istaknutim u odredištima u kojima Putnik boravi za vrijeme trajanja aranžmana te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja ima pravo na povećanje cijene aranžmana ako je došlo do:
• promjena u tečaju ugovorene valute u odnosu na dan objavljivanja programa, te
• povećanja troškova prijevoza, uključujući povećanje troškova goriva ili povećanje pristojbi za određene usluge kao npr. u zračnim i ostalim lukama, povećanje cestarina i sl., a koje povećanje troškova utječe na ukupnu cijenu aranžmana. Povećanje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. 20 dana prije početka putovanja ugovorena cijena aranžmana se ne može povećati.

Organizator putovanja je dužan o povećanju cijene obavijestiti Putnika pisanim putem. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ako povećanje cijene iznosi više od 10% od ukupne cijene aranžmana, Ugovaratelj/Putnik ima pravo na raskid Ugovora i pravo na povrat uplaćene cijene, pri čemu Ugovaratelj/Putnik ne odgovara Organizatoru putovanja za naknadu štete. Ugovaratelj/Putnik je dužan o raskidu Ugovora zbog povećanja cijene više od 10% od ukupne cijene aranžmana pisanim putem obavijestiti Organizatora putovanja najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti o povećanju cijene. Ako Ugovaratelj/Putnik ne obavijesti Organizatora putovanja o raskidu Ugovora u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju raskida Ugovora zbog povećanja cijene više od 10% od ukupne cijene aranžmana, Ugovaratelj/Putnik nema pravo na naknadu štete. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik raskine Ugovor zbog povećanja cijene manje od 10% od ukupne cijene aranžmana, tada se primjenjuje odredba 8. ovih Općih uvjeta o raskidu Ugovora.

Comments are closed