Plaćanje cijene aranžmana
a) Prilikom prijave u svrhu potvrde rezervacije za odabrane usluge, Ugovaratelj/Putnik je dužan uplatiti 30% ukupne cijene aranžmana po osobi, osim ako u programu ili Ugovoru nije drugačije navedeno. Ostatak do ukupne cijene aranžmana Ugovaratelj/Putnik je dužan uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja, osim ako u programu ili Ugovoru nije drugačije navedeno. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
b) Za sve rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je Organizator u mogućnosti osigurati dodatno) Organizator naplaćuje naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 75 kuna (po ugovoru), a u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan za takvu rezervaciju “na upit” uplaćuje se odgovarajući dio cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog Ugovora. U slučaju da Ugovaratelj/Putnik ne uplati puni iznos cijene aranžmana u za to predviđenom roku, rezervacija aranžmana se smatra otkazanom te se primjenjuje odredba 8. ovih Općih uvjeta o raskidu Ugovora. Organizator putovanja je dužan Ugovaratelju/Putniku po zaključenju Ugovora i uplati odgovarajućeg iznosa izdati potvrdu o putovanju i uplaćenom iznosu.

Comments are closed