Primjena općih uvjeta putovanja
Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio turističkih paket aranžmana (u daljnjem tekstu aranžman), te Ugovora o organiziranju putovanja (u daljnjem tekstu: Ugovor), koji s Razvojnom i turističkom agencijom LIRA d.o.o. sa sjedištem u Lipiku, Marije Terezije 27, ID KOD: HR-AB-34-030136617 (u daljnjem tekstu: Organizator putovanja) zaključuje ugovaratelj putovanja (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj), odnosno korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Putnik). Svi podaci i uvjeti navedeni u ovim Općim uvjetima obvezuju Organizatora putovanja i Ugovaratelja/Putnika, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno.

Comments are closed